逐家講台語:菜蔬果子好滋味


漢字 TL
菜蔬 tshài-se
菠薐仔 pue-lîng-á
湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài
芥藍仔 kè-nâ-á
瓜仔鬚 kue-á-tshiu
金瓜 kim-kue
刺瓜仔 tshì-kue-á
茄仔 kiô-á
sa̍h
khòng
𤉙 Kûn
kang
果子 kué-tsí
弓蕉 king-tsio
tsi̍t-ngeh
tsi̍t-pî
tsi̍t-king
柚仔 thâi iū-á
王梨 thâi ông-lâi
咬舌 kā-tsi̍t
柑仔 peh kam-á
tsi̍t-bān
西瓜 phuà si-kue
菝仔 tshiat pua̍t-á
一周 tsi̍t-tsiu
甘蔗 siah kam-tsià
tsi̍t-kue̍h
葡萄 tsi̍t-pha phû/pô/phô-tô

刺瓜仔是『大黃瓜』,『小黃瓜』欲按怎講?
我佇雙連教會學台語, in 是講 娘仔瓜 教典收 ê 是 瓜仔哖逐家講台語:騎車坐車四界去


漢字 TL
鐵馬 thih-bé
跤踏車 kha-ta̍h-tshia
機車 ki-tshia
「oo-tóo-bái」
來軁去 nǹg lâi nǹg khi
公車 kong-tshia
巴士 bá-suh
高速公路 ko-sok-kong-lōo
快速路 khuài-sok-lōo
捷運 tsia̍t-ūn
空隙 khang-khiah
鐵枝路 thih-ki-lōo
高鐵 ko-thih
飛行機 hue-lîng-ki
網路 bāng-lōo
線頂 suànn-tíng
拆票 thiah-phiò
la̍p-tsînn
信用 sìn-iōng-khah
悠遊卡 Iu-iû-khah
一卡通 Tsi̍t-khah-thong
用觱的 iōng pi--ê
儲值 tû-ta̍t
lok-tsînn

軁來軁去 => 『鑽來鑽去』
來踅去 => 『繞來繞去』
捷運:定定唸毋著 ê 詞其中一个,會使參考 2017.8.17 ê 講台語當著時
網路:另外一个定定唸毋著 ê 詞,佮捷運仝款,攏是變調錯誤造成兮

逐家講台語: 穿新衫妝媠媠


漢字 TL
穿插 tshīng-tshah
手䘼 tshiú-ńg
䘥仔 kah-á
「siat-tsuh/tsirh」
頷領 ām-niá
「khòng-pat-á」褲
e̍h-kûn
百襇裙 pah-kíng-kûn
梳妝 se-tsng
梳頭 se-thâu
捋仔 lua̍h-á
頭毛 thâu-mn̂g/moo
頭鬃 thâu-tsang
pa̍k
毛尾仔 pinn mn̂g-bué-á
化妝 huà-tsong
畫妝 uē-tsong
水粉 tsuí-hún-ko
崁瑕膏 khàm-hâ-ko
膨粉 phòng-hún
抿仔 bín-á
目彩 ba̍k-tshái
目睫毛 ba̍k-tsiah-mn̂g-ko
目眉 ba̍k-bâi-pit
紅花水粉 âng-hue-tsuí-hún
喙䫌 tshuì-phué-âng
胭脂 iân-tsí
喙脣 tshuì-tûn-bit

siat-tsuh/tsirh 日語 シャツ, 台日大辭典有收別个講法 痕杉
影片內底有解說,梳頭有sé-toh ê 意思,共頭毛用予媠媠,毋是干焦『梳頭
華語『梳頭』咱是講捋頭毛

--


逐家講台語:看電視講電影漢字 TL
第四台 tē-sì-tâi
百台 tsiânn pah tâi
pah thóng tâi
pah guā tâi
pah kuí tâi
綜藝節目 tsong-gē tsiat-bo̍k
連續劇 liân-sio̍k-kio̍k
新聞 sin-bûn
囡仔 gín-á-tshut
「báng-gah」
動畫 tīng-uē
辯士 piān-sū
新潮派 Sin-tiâu-phài
侯孝賢 Hâu Háu-hiân
楊德昌 Iûnn Tik-tshiong
吳念真 Ngôo Liam-tsin
柯一正 Kua It-tsìng
悲情城市 Pi-tsîng-siânn-tshī
戀戀風塵 Luān-luān-hong-tîn
海角7號 Hái-kak 7 hō


báng-gah 是借日語 ē 詞「漫画(まんが)」原本ê意思是尪仔冊, 後來電視頂彼種會振動ê
mā 共伊講做 báng-gah

人名: 一般來講,姓唸白話音,名唸文讀音。教典ê附錄有百家姓會使查。
人名羅馬字ê寫法: 姓佮名分開寫, 姓佮名頭一字 ê 第一 ê 字母愛大寫。若是複姓, 第一字
大寫, 若是雙姓, 兩字攏大寫。
例: Tōo Tshong-bîng(杜聰明)
     Au-iông Hong (歐陽鋒)
     Tiunn-Kán Lē-hu(張簡麗惠)


--

逐家講台語:用台語相借問漢字 TL 台羅
相借問 sio-tsioh-mn̄g
平 安 pîng-an
𠢕 早 gâu-tsá
食飽 tsia̍h-pá--buē
久見 kiú-kiàn
罕行 hán-kiânn
食頭路 tsia̍h-thâu-lōo
「mè-sih」
名片 bîng/miâ-phìnn
食早起 tsia̍h tsái-khí
食晝 tsia̍h-tàu
食暗 tsia̍h-àm
咖啡 lim ka-pi
下晡 tsiah ē-poo-tê
來去 lâi-khì
再會 tsài-huē
順行 sūn-kiânn
敲電話 khà-tiān-uē
kuí huan
 佗位 lán tó-uī
guán/gún


和食有關係 ê 詞
    食秤頭
    吃褒

mè-sih 是對日語來 ê, 日本漢字寫做「名刺」(めいし)
台日大辭典有收這字, 毋過伊收 ê 音是 bêng-chhì (教羅), 台羅是bîng-tshì

番嘛是對日語來 ê, 台日大辭典仝款有收這字
林茂生博士佇臺灣教會公報587期 ê 新台灣話陳列館 專欄也有寫著這字

    番號: 就是號頭 ê 意思;用數字來記載 ê 號頭.對國語 ê "bango" 來,
    佮英語 ê number (no.) 相當. 民國較常叫做"hō-bé" (號碼)

--講台語當著時

語言是文化的底蒂,文化是建國的根基

「講台語當著時」是「民視台灣學堂」ê 節目。 放送 ê 時間是每禮拜四,若是無時間看電
視,會使看 youtube, 有看無清聽無明 ê 所在,閣會使停落來沓沓仔看,抑是搝倒轉去斟酌仔
聽,不止仔方便。

節目分做 3 段, 第 1 段由主持人介紹、教學台語 ê 智識。第 2 段「逐家講台語」單元,主持
人佮李江却台語文教基金會 ê 陳豐惠老師 (阿惠姊)開講, 毋管是食飯、飼貓,抑是梳妝打扮欲
去唱歌𨑨迌,抑是為著理想來去上家頭爭權益,逐項代誌攏會當用台語表達。最後一段,介紹
佇第 2 段講 ê 詞。親像學英語 ê 時陣會聽『大家說英語』仝款。

我共每禮拜教 ê 詞紀錄佇遮


逐个鬥陣學台語

      以前定定聽人咧講「台語無文字」,彼个時陣我會共 in 講「啥人講無字欸,啊就仝款的字,
唸法無仝爾爾」。彼个時陣我所知ê,是台語有字,但是咱足少人學過,所以袂曉讀、袂曉寫。有
一寡仔音毋知影愛寫佗一字,就用羅馬字寫。後來,了解閣較濟以後才知,代誌毋是我這个戇人
所想 ê 遮爾簡單。佇真久以前外國ê傳教士就將「白話字」介紹予台灣人,in 毋但用來傳教,
嘛用來教各種 ê 學問。真可惜,因為受著外來政權ê壓迫,致使咱袂曉用家己ê母語做學問。
     過去,我感覺我會曉台語,這馬才知我只是一个台語ê青盲牛。現此時,佇網路頂面有真濟
資源,佇外口嘛有真濟團體咧推捒母語。我也開始學習台語書寫,將我學著ê紀錄佇遮,希望會使
予想欲學台語ê人參考,嘛請逐个會使多多指教,予我會使將漸漸無咧使用ê台語能力閣抾倒轉來。